Kaidah 52, 53, 54 - B

Kaidah 52, 53, 54 – B – Aris Munandar
Durasi: 00:59:58