Khutbah Istisqo (Sholat Minta Hujan)   Buya Yahya

Khutbah Istisqo (Sholat Minta Hujan) Buya Yahya – Buya Yahya
Durasi: 00:32:11