Matan Abu Syuja: Kitab Faraidh (Ketentuan Pembagian Harta Warisan, Bagian ke-6)

Matan Abu Syuja: Kitab Faraidh (Ketentuan Pembagian Harta Warisan, Bagian ke-6) – Erwandi Tarmizi
Durasi: 00:26:56