Matan Abu Syuja: Kitabul Buyu (Bab Ijarah, Bagian ke-3)

Matan Abu Syuja: Kitabul Buyu (Bab Ijarah, Bagian ke-3) – Erwandi Tarmizi
Durasi: 00:49:49